Darbo apskaitos kompiuterine sistema
Projektų modulis

Projektų modulis

Šis modulis valdo visus vykdomus darbus ir projektus įmonėje, bei visą informaciją, susijusią su jais. Modulis turi automatinę informacinę sistemą, kuri padeda žymiai efektyviau valdyti projektus ir darbus.  

Pagrindiniame puslapyje pateikiamas projektų sąrašas bei jų valdymo įrankiai. Jame yra projektų paieškos sistema. Paieška vykdoma pagal projekto pavadinimą ar jo dalį (raktinį žodį). Taip pat yra projekto sukūrimo, projekto etapų valdymo ir redagavimas, šalinimo bei sustabdymo įrankiai.

Norėdami redaguoti projekto informaciją arba pašalinti projektą, pažymėkite projektą kairėje esančiu pasirinkimu ir atitinkamai spauskite Redaguoti arba Šalinti. Paspaudę projekto pavadinimą, galėsite peržiūrėti to projekto etapus.

Esant daug projektų, jų sąrašas padalinamas į puslapius, kuriuos galima vartyti pasinaudojant virš ir žemiau projektų sąrašo esančiomis puslapių keitimo nuorodomis. Tokiu pat būdu galima keisti puslapyje atvaizduojamų projektų skaičių (puslapio dydį).

1. Projekto Būsena.  

 - projektas neaktyvuotas. 
 - projektas aktyvuotas, bet dar neatėjo projekto vykdymo pradžios data (stulpelis Pradžia). 
 - projektas vykdomas. 
 - projekto vykdymas sustabdytas. 
 - projektas galutinai užbaigtas.

Jeigu vėluojama užbaigti projektą nei buvo suplanuota (stulpelis Pabaiga), tuomet planuojama projekto užbaigimo data rašoma raudona spalva.

Jeigu viršytas projektui skirtas laikas (stulpelis Numatyta), tuomet stulpelyje Viršyta išvedamas viršytas laikas.

Jeigu projektas galutinai užbaigtas, tuomet stulpelyje Pabaigtas išvedama projekto užbaigimo data.

Projekto kūrimas

• Įmonė - projekto užsakovas, pasirenkamas iš sąrašo (jei reikia, sukurkite naują užsakovą).
• Projekto pavadinimas - projekto pavadinimas.
• Aprašymas - projekto aprašymas.
• Premijos biudžetas - pinigų suma skirta darbuotojų, kurie atliks projektą, premijoms, jos gali ir nebūti.
• Projektą pradžia nuo - projekto vykdymo pradžios data. Data parenkama kalendoriuje, kuris atsidaro paspaudus dešiniau esantį paveikslėlį.
• Projekto pabaiga iki - planuojama projekto baigimo data. Data parenkama kalendoriuje, kuris atsidaro paspaudus dešiniau esantį paveikslėlį.

  Projekto etapai

Šiame puslapyje pateikiamas projekto etapų sąrašas bei etapų valdymo įrankiai.

Projektas susideda iš etapų, kurie yra priskiriami darbuotojams. Etapams priskiriami darbo laikai (trukmė), kurių suma sudaro projektui skirtą bendra laiką.

1. Pavadinimas - projekto etapo pavadinimas.
2. Vykdytojas - iš iškrentančio meniu parenkamas etapą vykdantis darbuotojas.
3. Skirtas laikas -  skirtas laikas projekto etapui atlikti.

Sukūrus projektą, jis yra neaktyvus ir negali būti vykdomas. Jeigu projektas neaktyvus, tuomet po projekto etapų sąrašu matomas mygtukas Aktyvuoti projektą, kurį paspaudus projektas aktyvuojamas. Aktyvavus projektą atsiranda papildomos toliau aptariamos skiltys.

Aktyvavus projektą, virš projekto etapų sąrašo atsiranda nuoroda Skaityti projekto pranešimus. Paspaudus nuorodą, galima skaityti to projekto pranešimus, kuriuos darbuotojai siuntė vienas kitam vykdydami projektą su projekto informacija.

Projekto vykdymo metu projekto etapų sąrašo stulpelyje Dirbtas laikas išvedamas prie kiekvieno etapo dirbtas laikas. Žemiau išvedama skirto laiko suma ir dirbto laiko suma. Jeigu dirbto laiko suma viršija skirto laiko sumą, tuomet dirbto laiko sumos vietoje raudonai išvedamas viršytas laikas su minuso ženklu.

Projekto pristabdymas galima pristabdyti projekto vykdymą tuo pačių į tekstinį laukelį įvedus sustabdymo priežastį ir paspaudus mygtuką Pristabdyti. Sustabdžius projektą, projekto pristabdymo skilties vietoje atsiranda skiltis Projekto pratęsimas. Projekto vykdymas pratęsiamas paspaudus mygtuką Pratęsti.

Jeigu projektas buvo bent vieną kartą sustabdytas, tuomet matoma skiltis Projekto sustabdymų istorija. Šioje skiltyje išvedama projekto sustabdymų istorija pateikiant sustabdymo datą, priežastį bei pratęsimo datą. Jeigu projektas sustabdytas tuomet paskutinio sustabdymo pratęsimo datos vietoje matomas užrašas: "---".

Skiltyje Projekto užbaigimas matomas mygtukas Galutinai užbaigti projektą, kurį paspaudus projektas galutinai užbaigiamas ir paskirstoma premija projekto dalyviams.